Privacy en Disclaimer 

Privacy statement
Praktijk Vitae Balance (Praktijk voor Natuurgeneeswijzen).
 
Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 is de huidige wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderstaand leest u hoe ik omga met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Uw persoonsgegevens
Met het invullen van het contactformulier verstrekt u uw naam, e-mailadres en bericht. Deze gegevens gebruik ik uitsluitend om u een e-mail terug te sturen om uw vraag te beantwoorden. Wanneer u in mijn praktijk in behandeling bent is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat een dossier wordt aangemaakt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, relevante gegevens zoals uw thuis- en werksituatie, eventueel opgevraagde gegevens bij bijvoorbeeld uw huisarts (uiteraard na overleg en met uw toestemming). Daarnaast registreer ik gegevens om contact met u op te kunnen nemen en wat vereist is voor uw declaraties voor uw zorgverzekering.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim en als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Alleen met uw expliciete toestemming verstrek ik persoonsgegevens aan derden. Bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere zorgverlener of bij waarneming (tijdens mijn afwezigheid). Ook zijn er maatregelen genomen om uw gegevens veilig te bewaren. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke en fiscale termijnen.

Uw toestemming
Tijdens het eerste consult vraag ik uw expliciete toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens in zien, corrigeren of laten verwijderen. U heeft recht op overdracht als u bijvoorbeeld naar een andere zorgverlener gaat. U kunt een klacht indienen bij de regionale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat niet op de juiste manier wordt om gegaan met uw gegevens. Ook kunt u de verleende toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. 

Vragen en contact
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en rechten neem gerust contact met mij op.

DISCLAIMER
Ik ben geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Ik zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen. Natuurgeneeskunde, Homeopathie en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen. In het geval dat de therapeut u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit ik uit.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij naam behandelaar. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van mij.De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Bonny Gerritsen kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Bonny Gerritsen attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

Klachten.
Als u niet tevreden bent

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.